La Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic (d'ara endavant DGIDT), depenent de la Vicepresidència Econòmica del Govern Balear, està enviant als centres educatius públics per correu postal uns models d'adhesió a les condicions econòmiques (tarifes) aconseguides en un concurs públic de telefonia fixa i telecomunicacions mòbils. És una informació de prou interès per als centres ja que és probable que amb l'adhesió es puguin veure millorades sensiblement les condicions econòmiques dels contractes de telefonia que actualment tenen. Adjuntam aquí el model d'adhesió i tot seguit transcrivim el que informa la DGIDT:


Enguany s’ha adjudicat el contracte de serveis de telefonia fixa i telecomunicacions mòbils del Govern de les Illes Balears a la UTE Telefónica de España, SAU i Telefónica Móviles, SA, per al període 2013-2016 (ambdós inclosos). Aquest contracte s’iniciarà l’1 de gener de 2013.
A l’apartat II.2 del Plec de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació esmentat, es disposa el següent:

" El adjudicatario tendrá la obligatoriedad de presentar las tarifas unitarias propuestas en el presente marco de licitación u otras tarifas mejoradas a las empresas, consorcios, entes públicos u otras entidades dependientes del Govern de les Illes Balears, incluyendo los centros educativos y docentes no universitarios, así como los centros culturales dependientes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats y al Servicio de Salud de las Illes Balears (Ibsalut). Dicha presentación de tarifas se realizará de forma prioritaria para aquellas entidades que se encuentren en la Red Privada Virtual (fija o móvil) del propio Govern. La adscripción de las diferentes entidades a las condiciones acordadas en este proceso de licitación tendrá lugar mediante expedientes de contratación separados e independientes, pero manteniendo las mismas o mejores condiciones acordadas con el adjudicatario (único) de cada lote, y respetando las peculiaridades especificadas en el presente pliego (modo de facturación, limitaciones a la exclusividad en la prestación, etc.). Para realizar la adscripción, las entidades deberán autorizar al adjudicatario a enviar una copia de la factura electrónica al Govern de les Illes Balears a efecto únicamente de gestión y control. "


Per aquest motiu, s'adjunta un document que els distints centres educatius, si ho troben convenient, poden emplenar amb les dades sol·licitades. En l’esmentat document també ens hauríeu d’indicar la relació de línies telefòniques que s’adheririen a les condicions. Si us adheriu, és necessari que autoritzeu l’enviament, per part de Telefónica, d’una còpia de la factura electrònica de telefonia de la vostra entitat a la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, amb la finalitat de vigilar la correcta facturació per part de l’empresa adjudicatària, mitjançant l'accés al canal Premium.
D’altra banda, en el cas que no esteu interessats en adherir-vos a la nova estructura de tarifes, us sol·licitam que ens doneu, igualment, l’autorització per a l’enviament, per part de Telefónica, d’una còpia de la factura electrònica de telefonia de la vostra entitat a la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, amb la finalitat de tenir les dades disponibles per si un dia es fa una central de compres d'aquests serveis de forma conjunta a tot el Govern de les Illes Balears i els seus ens instrumentals.
En el cas que tengueu algun dubte sobre els temes tractats en aquest escrit, us podeu posar en contacte amb el personal del Servei de Telecomunicacions, al telèfon 971 17 78 37/971 17 78 22, el qual us proporcionarà més informació addicional, com l'estructura de tarifes, que no s'indica aquí per confidencialitat.
L'autorització es pot enviar per correu postal al C/Sant Pere, núm, 7, CP 07012, Palma de Mallorca; o per fax al 971 176 499

odt Model_document_adhesi_Concurs_2013_centres_educatius.odt 18/01/2013, 10:31