A partir d'ara es modifica la manera com els centres han d'enviar sol·licituds al Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic.

Es distingiran dos tipus de peticions:

  1. Peticions de suport TIC, ocasionades per malfuncionament de maquinari, programari, xarxa o comunicacions. En  aquest cas seguiu el Procediment de petició de suport TIC al CAU.
  2. Altre tipus de consulta que no tengui a veure amb cap malfuncionament (per exemple, sol·licitar un nou switch, fer una consulta sobre un document tècnic, etc.). En aquest cas seguiu aquest altre procediment per a consultes i propostes.