El 29 d'agost de 2011 el Conseller d'Educació, Cultura i Universitats va dictar resolució (publicada al BOIB número 133 de 6 de setembre) per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions als centres educatius privats concertats de les Illes Balears per a l'adquisició de la dotació bàsica d'aules digitals per a l'alumnat dels cursos de 5è i 6è d'Educació Primària i 1r i 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

Seguidament teniu uns documents (formats OpenDocument i PDF) a què es fa referència a la citada resolució.

En català:


En castellà: